Föreningsfonden

Här hittar du allt du behöver veta om föreningsfonden

Vad är föreningsfonden?

Föreningsfonden


Fonden är till för våra medlemsstationer och består av pengar som SRS öronmärker till stationerna varje år för att genomföra olika aktiviteter t.ex. hyra in spännande föreläsare till din station göra reportageintervjuer till ett nytt spännande inslag osv.  Med hjälp av denna fond har våra medlemsstationer helt enkelt möjlighet att planera och genomföra spännande aktiviteter som gynnar hela stationen.  Varje medlemsstation har möjlighet att få upp till 5000 kronor. Nu hittar du ansökningsblanketten direkt på hemsidan – kika under rubriken mallar & blanketter.

Ansökningsperioden är mellan 31/1-31/11, 2018.

Vilka aktiviteter kan vi få ersättning för?
Det finns tre typer av ändamål som ni kan få ersättning för:

 1. Reportageproduktion: Reportage som görs på er ort, på en annan ort eller i ett annat land
  Till exempel: Intervjuer på festival, sportevenemang eller andra arrangemang. Intervjua en person till ett reportage.

Ersättning ges för: Resa och boende för er och för den/de som blir intervjuade i reportaget.

 1. Utbildning: Få mer kunskap och utbildning inom ett område

Utbildning och kunskap som behövs på stationen. Det kan t.ex. handla om att öka sin kunskap i intervjuteknik, radioproduktion, styrelsearbete, marknadsföring, datorprogram eller ekonomi.

Till exempel: Hyra in en föreläsare. Utbildningar/kurser/studiecirklar i radioproduktion, styrelseutbildning, medlemsrekrytering och marknadsföring. Böcker och andra utbildningsmaterial.

Ersättning ges för: Resa, boende, kursavgift för er. Arvode till föreläsare. Kurs- och utbildningsmaterial. Lokalhyra i samband med utbildning (t.ex. kostnad för att hyra lokaler för föreläsningen).

 1. Kunskapsutbyte och nätverkande: Utbyta kunskap och skapa nätverk med andra aktörer

Till exempel: Besöka SRS-stationer, andra studentradiostationer i eller utanför Sverige, andra organisationer eller göra studiebesök på t.ex. Sveriges Radio och lokalradiostationer. Ersättning ges för: Resa och boende för er.

Om ni vill genomföra en aktivitet och är osäkra på ifall det går att få ersättning för den – hör gärna av er innan ni genomför den.

 

Hur går det till?
Hur går det till?
Stationen genomför en aktivitet som gynnar dess medlemmar och stationen i helhet. Efter aktiviteten är genomförd ansöker ni om pengar från fonden genom att redovisa vad ni har gjort och hur mycket det kostade. Det görs genom att fylla blanketten ni hittar här på medlemsportalen under ”Styrdokument, mallar & blanketter”

Ifylld blankett skickas till info@studentradion.se.

Sista dag att skicka in blanketten till kansliet är 30 november 2018.

För att få ersättning för aktiviteter som sker efter den 30 november 2018 får ni ansöka om medel från föreningsfonden 2019. Ni kan alltså ansöka om fonden flera gånger per år, dock beviljas ni max 5 000 kr/år från fonden per station och ansökningstid.

Goda exempel? Se Emma's coola reportage!

Vi besökte festivalen Where’s The Music med bidrag från SRS. Jag och Elisabeth som till vardags är musikläggare på PiteFM gjorde sju intervjuer sammanlagt under helgen. Det var en superkul upplevelse där vi fick prata med artister och träna på vårt journalistiska berättande.
Emma Isberg

Studentradiolistan, PiteFM

Föreningsbidragsansökan

Föreningsbidragsansökan

Föreningsbidragsansökan

Här hittar du allt du behöver veta om föreningsbidraget

Vad är föreningsbidraget?

Föreningsbidraget är ett bidrag som SRS delar ut till sina medlemsstationer. Bidraget får ni för att kunna driva er verksamhet. Hur stort bidrag en station får beror bland annat på hur många aktiva medlemmar den har.

Varifrån får SRS pengar för att dela ut föreningsbidraget?

SRS styrelse fattar varje år beslut om att ansöka om statsbidrag för ungdomsorganisationer. Ansökan görs hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Statsbidraget som SRS fick 2023 var 1 459 418 kronor. Bidraget går bland annat till att arrangera workshops, Stormöten och till SRS personal.

När SRS ansöker om statsbidrag redovisar vi bland annat hur många medlemsstationer och medlemmar vi har. De uppgifter ni lämnar till SRS i och med att ni ansöker om föreningsbidrag använder SRS i sin tur för att ansöka om statsbidrag från MUCF.

En stor del av statsbidraget delas ut till medlemsstationerna i form av föreningsbidraget. Ni söker alltså om föreningsbidrag från SRS. SRS ansöker i sin tur om statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer hos MUCF.

Hur ansöker vi om föreningsbidraget?

För att ansöka om föreningsbidrag ska ni skicka in ett antal dokument till SRS kansli. Det finns två deadlines för att skicka in de olika dokumenten. Skicka in er ansökan senast 31 januari respektive 28 februari 2024 via Studentradion i Sveriges ebas: https://ebas.studentradion.se/ (kontakta kansliet på info@studentradion.se om ni som medlemsstation inte har tillgång till eBas).

Samtliga dokument och medlemslistor lämnas in under 2023 i eBas (väljs högst upp i vänstra menyn).

Senast den 31 januari 2024 ska ni lämna in:

 • Uppdaterade uppgifter i eBas om vem i er förening som ska fungera som kontaktperson angående MUCF-bidragsansökningen och inrapporterade uppgifter.
 • Medlemsregister för 2023. Lämnas in på eBas genom att ladda upp en Excel-lista enligt SRS mall eller manuellt skriva in enskilda medlemmar. Ni kan även välja att aktivera onlineregistrering, där medlemsuppgifterna registreras direkt in i eBas när era medlemmar tecknar medlemskap via en speciell eBas-sida. Obligatorisk information att uppge om varje medlem är: namn, kontaktuppgifter (telefon samt mail), födelseår, kön, medlemstyp samt datum för medlemskap. Ta hänsyn till detta redan när ni skapar anmälningsformulär för era medlemmar. Medlemslistan som lämnas in ska innehålla de medlemmar som var medlemmar i er förening 31 december 2023.
 • Uppgifter om bankkonto, bankgiro eller plusgiro (registreras under ”Föreningens uppgifter” på eBas) för utbetalning av årets föreningsbidrag.

Senast den 28 februari 2024 ska ni dessutom lämna in följande på eBas:

 • Aktuella stadgar med datum på när de senast justerades
 • Verksamhetsberättelse för 2023* som är behandlad på ett årsmöte
 • Resultat- och balansräkning för 2023* som är behandlade på ett årsmöte
 • Revisionsberättelse för 2023* som avser föreningens verksamhet och ekonomi 2023. Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och vara behandlad på ett årsmöte.
 • Årsmötesprotokoll där verksamheten 2023 behandlas* (detta årsmöte hålls ofta på våren 2024). Protokollet ska vara justerat och underskrivet. Alla dokument som behandlas på årsmötet, t.ex. motioner och propositioner, ska också laddas upp.
 • Årsmötesrapport – de förtroendevalda personerna i er förening 2023

*Om ni har ett årsmöte som infaller efter deadline så meddelar ni kansliet när ni har ert årsmöte och kompletterar ert uppladdade underlag på eBas efter genomfört möte.

Om er förening har ett brutet verksamhetsår så ska dokumenten behandla verksamhetsåret HT2022-VT2023. Er medlemslista ska dock vara som den såg ut 31 december 2023.

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Vad händer efter att vi har lämnat in alla handlingar?

Om SRS granskning

SRS genomför en gedigen granskning av hela organisationen d.v.s. samtliga medlemsföreningar inom SRS. Detta betyder att SRS systematisk går igenom de dokument och register ni har lämnat in för att se till att alla lokalföreningar lever upp till de krav som ställs på SRS utifrån förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Vi har dessutom en oberoende auktoriserad revisor som granskar SRS varje år.

Steg 1 – Intern granskning av medlemsregister

Stickprovskontroller

Först granskar SRS medlemsregistren genom en stickprovsundersökning av era medlemsregister. Under våren kommer SRS kansli i samarbete med vår revisor att genomföra s.k. stickprovskontroller på samtliga medlemsregister. Då väljer vi slumpvis ut totalt 3 procent av era medlemmar per station och kontrollerar att personerna var medlemmar i er förening och att de aktivt har tagit ställning till sitt medlemskap under året. Beroende på hur ni hanterar medlemskapet på er station eller i er förening kommer stickprovskontrollerna att se lite annorlunda ut för varje station.

Under våren kommer kansliet att maila era stationer med en lista på de medlemmar som vi vill se intyg på. Kontrollen sker sedan genom att ni som station skickar in någon form av medlemsintyg för de efterfrågade medlemmarna till kansliet. På intyget ska det framgå att medlemmen har tagit aktiv ställning till sitt medlemskap i er förening och intyget kan till exempel bestå av ett medlemskontakt eller medlemsblankett som personen har fyllt i då denne blev medlem (bland annat fysiska blanketter, Google Forms-utdrag, kårkort). Vi vet att det här hanteras olika på stationerna, men det är extremt viktigt att det tydligt ska framgå namn, födelseår, datum för medlemskapet osv. Om inte dessa uppgifter redan framgår tydligt bör ni ändra så att det gör det nu.

Om medlemsintyg av någon anledning saknas kan kansliet i undantagsfall inhämta en signatur från den enskilda medlemmen som verifierar att denna aktivt tagit ställning till sitt medlemskap under underlagsåret. Vi rekommenderar dock stark att ni har väl genomtänkta rutiner kring er medlemsregistrering – där ni inhämtar alla relevanta uppgifter redan vid registreringstillfället och sedan sparar alla medlemsintyg eller -blanketter på ett och samma ställe inför bidragsansökningen och stickprovsprocessen.

En lista på de stickprovsverifikat som godkänns av vår revisor finns här: Godkända stickprover

 Observera att samtliga stickprover från er förening ska vara inskickade till kansliet senast 31 maj 2024.

 

Steg 2 – Granskning av övriga handlingar

De övriga handlingarna ni ska lämna in granskas bland annat för att se till att alla SRS medlemsföreningar är demokratiskt uppbyggda, följer föreningsdemokratins idéer och lever upp till alla villkoren som ställs på SRS utifrån förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

SRS granskar därför bland annat om föreningen är självständig i förhållande till andra organisationer, om alla medlemmar har rösträtt, om föreningen följer sina stadgar, om årsmötet behandlat alla stadgeenliga punkter samt vad föreningsbidraget använts till föregående år.

Granskningen sker i samarbete med en auktoriserad revisor.

 

Steg 3 – Föreningsbidraget betalas ut

Bidraget betalas i regel ut under mars månad eller när all er rapportering är genomförd. I vissa fall betalas föreningsbidraget ut i två delar, som för de stationer som får större bidrag exempelvis. Den andra delen betalas då ut i augusti månad. Meddela kansliet om ni av någon anledning vill ha ert föreningsbidrag vid en annan tidpunkt under året.

Nytt för ansökningsåret 2024

2024 har Studentradion i Sverige infört en deadline för rapporteringen av stickprover. Samtliga stickprover ska vara rapporterade senast 31 maj 2024

För att förenkla för er som lokalförening så har Studentradion i Sverige tagit fram en eBas-guide som går igenom hur rapporteringen på eBas går till. Guiden tar även upp några andra praktiska funktioner som finns på eBas så som onlineregistrering och digital signering av protokoll.

EBas-guiden hittar ni här: Guide för SRS eBas

Vad kan vi göra fram till den 31 januari?

Vad ska vi göra fram till 31 januari?

Det finns en del saker ni kan göra redan nu:

 • Fyll i era medlemsregister på eBas så långt ni kan. Registret kan sedan kompletteras med fler uppladdade listor och enstaka manuellt inskriva medlemmar från 2023 i efterhand.
 • Läs igenom detta dokument, eBas-guiden och informationen om medlemsregistret noggrant. Frågor och funderingar angående dessa skickas till kansliet på info@studentradion.se eller ställs via telefon på 070-341 93 87 (09:00-17:00 på vardagar).
 • Börja samla in dokument. Det kan ta tid att samla in alla dokument. Se till att ni har allt på plats och att alla protokoll är justerade och undertecknade i god tid innan respektive deadline.
 • Rekrytera nya medlemmar. Endast medlemmar som anslöt sig till er förening under 2023 räknas in i årets MUCF-ansökning, men börja redan nu att rekrytera både aktiva medlemmar och stödmedlemmar inför nästa års ansökning. Skicka gärna in tips på hur ni rekryterar nya medlemmar som vi kan sprida inom SRS.
Vanliga frågor & svar

Vad ska ni lämna in när?

Senast den 31 januari varje år ska varje medlemsstation lämna in: 

 • Medlemsregister för underlagsåret (OBS! enligt SRS mall)
 • Kontaktuppgifter till den person som arbetar med er föreningsansökan
 • Uppgifter om bankkonto, bankgiro eller plusgiro (registreras under ”Föreningens uppgifter” på eBas) för utbetalning av årets föreningsbidrag

Senast den 28 februari ska ni dessutom lämna in:

 • Aktuella stadgar med datum på när de senast justerades
 • Verksamhetsberättelse för 2023 som är behandlad på ett årsmöte
 • Resultat- och balansräkning för 2023 som är behandlade på ett årsmöte
 • Revisionsberättelse för 2023 som avser föreningens verksamhet och ekonomi 2023. Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och vara behandlad på ett årsmöte.
 • Årsmötesprotokoll där verksamheten 2023 behandlas. Protokollet ska vara justerat och underskrivet. Alla dokument som behandlas på årsmötet, t.ex. motioner och propositioner, ska också laddas upp.
 • Årsmötesrapport – de förtroendevalda personerna i er förening 2023

Senast den 31 maj ska ni skicka in:

 • Samtliga efterfrågade verifikat för stickprover på er medlemslista 2023

Vad händer om vi har årsmöte efter den 28 februari? 

Då meddelar ni kansliet att ni kompletterar med handlingar efter årsmötet och skickar in de dokument ni kan innan deadline. Komplettera dock alla dokument så snart ni kan efter avklarat årsmöte så att kansliet ges tid för granskning och eventuella följdfrågor innan vårterminen är över.

 

Måste vi använda SRS mall när vi skickar in medlemsregister på eBas? 

Ja. Det är ett krav att ni lämnar in handlingar i tid och enligt de angivna mallarna. Använder ni inte SRS-mall (.xls eller .xlsx) när ni laddar upp er medlemslista på eBas så hamnar medlemsuppgifterna under fel rubriker, vilket tar lång tid att rätta till manuellt. Så det är bättre att läsa igenom eBas-guiden samt Excel-mallen en extra gång och göra rätt från början.

Vart skickar vi alla handlingar?

Samtliga handlingar laddas upp på eBas: https://ebas.studentradion.se/. Kontakta kansliet om ni inte längre har tillgång till ert eBas-konto.

SRS Dokument: Styrdokument, mallar och blanketter

SRS Dokument: Styrdokument, mallar och blanketter

SRS Dokument: Styrdokument, mallar och blanketter

Här hittar du alla våra styrdokument samt mallar och blanketter!

Föreningsbidraget

Föreningsbidragsansökan


Läs först igenom dessa dokument noggrant: 

Här hittar du all information om hur ni ansöker om föreningsbidrag 2023

Guide för SRS eBas

Checklista Föreningsbidrag 2023

Checklista Föreningsbidrag 2023 (brutet verksamhetsår)

 

Mallar & Blanketter


Deadline 31/1 

Deadline 28/2

 • SRS har beslutat att tillfälligt inte använda blanketterna för ansökan samt utvärdering av föreningsbidraget 2023 – i väntan på att de byggs om och anpassat efter vårt användande av eBas. Denna info inhämtas istället via de saker som efterfrågas i eBas, i enkäter samt i kontakt mellan enskilda medlemsföreningar och kansliet.

Glöm inte att ni också ska lämna in följande på eBas:

 • Uppgifter om kontaktperson
 • Uppgifter om bankkonto, bankgiro eller postgiro
 • Aktuella stadgar med datum när de senast reviderades
 • Verksamhetsberättelse för 2022 (behandlad på ett årsmöte)
 • Resultat- och balansräkning för 2022 (behandlad på ett årsmöte)
 • Revisionsberättelse för 2022 (behandlad på ett årsmöte)
 • Signerat årsmötesprotokoll som behandlar 2022

För föreningar som har ett brutet verksamhetsår så efterfrågar vi samma dokument men för verksamhetsåret HT2021-VT2022 (förutom medlemslistan som ska vara från 31 december 2022).

 

Vad händer om vi har årsmöte efter den 28 februari?

Om ni har årsmöte som infaller efter deadline så meddelar ni, innan den 28de februari, kansliet när ni har ert årsmöte. Komplettera sedan era handlingar på eBas så snart som möjligt efter genomfört årsmöte.

 

Stickprover

Senare under våren kommer vi att efterfråga stickprovsintyg på ett fåtal slumpmässigt utvalda medlemmar i er förening. Här finns en lista på vilka stickprov som godkänns av vår revisor:

 

Medlemskap

Medlemskap

Blanketter gällande medlemskap i Studentradion i Sverige

Ansökan om medlemskap

Uppgradering av medlemskap (kommer snart)

 

Guider

Guider

Här hittar du guider framtagna av Studentradion i Sverige

Medlemsrekrytering
Våra medlemsstationers tips om hur man värvar fler medlemmar till sin studentradiostation.

Radioguide
Studentradion i Sveriges radioguide för er som vill starta en ny studentradiostation.

 

Arbetsbeskrivning vice ordförande och styrelseledamot

Arbetsbeskrivning vice ordförande och styrelseledamot

Vice ordförande

Vice ordförande stödjer ordförande i dennes arbete. Vice ordförande fungerar som ett stöd och ett bollplank och kan avlasta ordförande vid behov. Vice ordförande ska därför ha en tät kontakt med ordförande och ha kännedom om dess arbete.

Vice ordförande har det övergripande ansvaret för att arbetsleda generalsekreteraren. Generalsekreteraren rapporterar främst till vice ordförande. Detta sker genom regelbundna avstämningar.

Vice ordförande har också övergripande ansvar för att hålla kontinuerlig kontakt med SRS medlemsföreningar.

Vice ordförandes arbete planeras utifrån de prioriteringar styrelsen och presidiet gjort för verksamheten.

Vice ordförandes uppgifter är:

 • att vara ett stöd för ordförande i dennes arbetsuppgifter och vid behov avlasta och ersätta denna
 • att stötta ordförande i arbetet med utvecklingsprocesser och i att verkställa styrelsens och Stormötets beslut
 • att tillsammans med ordföranden leda, samordna och utveckla styrelsens och presidiets arbete och möten
 • att löpande å styrelsens vägnar arbetsleda generalsekreteraren
 • att å styrelsens vägnar fullgöra SRS arbetsmiljö och arbetsgivaransvar gentemot personal
 • att hålla medarbetar- och lönesamtal
 • att ha kontakt med SRS medlemsföreningar och stämma av deras arbete, behov och utveckling.
 • att vara ett bollplank och stöd för styrelseledamöternas arbete och avlasta dem vid behov
 • att företräda och representera organisationen i olika sammanhang
 • att attestera ordförandens utlägg

 

 

Styrelsens övriga ledamöter

Med styrelsens övriga ledamöter menas i detta sammanhang de ledamöter som inte ingår i presidiet. Ledamöternas uppgift är att ansvara för SRS som organisation och se till medlemsföreningarnas bästa. En ledamot bör engagera sig extra i ett visst område och åta sig särskilda uppdrag från styrelsen.

Styrelseledamöternas uppgifter är:

 • att aktivt delta i styrelsens arbete
 • att representera SRS i olika sammanhang
 • att omvärldsbevaka i frågor som är relevanta för SRS
 • att representera styrelsen gentemot medlemsföreningar och andra organisationer
 • att leda och/eller delta i arbetsgrupper eller i andra uppdrag
  o
 • att delta i den verksamhet som SRS genomför under året
sv_SE