Vice ordförande

Vice ordförande stödjer ordförande i dennes arbete. Vice ordförande fungerar som ett stöd och ett bollplank och kan avlasta ordförande vid behov. Vice ordförande ska därför ha en tät kontakt med ordförande och ha kännedom om dess arbete.

Vice ordförande har det övergripande ansvaret för att arbetsleda generalsekreteraren. Generalsekreteraren rapporterar främst till vice ordförande. Detta sker genom regelbundna avstämningar.

Vice ordförande har också övergripande ansvar för att hålla kontinuerlig kontakt med SRS medlemsföreningar.

Vice ordförandes arbete planeras utifrån de prioriteringar styrelsen och presidiet gjort för verksamheten.

Vice ordförandes uppgifter är:

 • att vara ett stöd för ordförande i dennes arbetsuppgifter och vid behov avlasta och ersätta denna
 • att stötta ordförande i arbetet med utvecklingsprocesser och i att verkställa styrelsens och Stormötets beslut
 • att tillsammans med ordföranden leda, samordna och utveckla styrelsens och presidiets arbete och möten
 • att löpande å styrelsens vägnar arbetsleda generalsekreteraren
 • att å styrelsens vägnar fullgöra SRS arbetsmiljö och arbetsgivaransvar gentemot personal
 • att hålla medarbetar- och lönesamtal
 • att ha kontakt med SRS medlemsföreningar och stämma av deras arbete, behov och utveckling.
 • att vara ett bollplank och stöd för styrelseledamöternas arbete och avlasta dem vid behov
 • att företräda och representera organisationen i olika sammanhang
 • att attestera ordförandens utlägg

 

 

Styrelsens övriga ledamöter

Med styrelsens övriga ledamöter menas i detta sammanhang de ledamöter som inte ingår i presidiet. Ledamöternas uppgift är att ansvara för SRS som organisation och se till medlemsföreningarnas bästa. En ledamot bör engagera sig extra i ett visst område och åta sig särskilda uppdrag från styrelsen.

Styrelseledamöternas uppgifter är:

 • att aktivt delta i styrelsens arbete
 • att representera SRS i olika sammanhang
 • att omvärldsbevaka i frågor som är relevanta för SRS
 • att representera styrelsen gentemot medlemsföreningar och andra organisationer
 • att leda och/eller delta i arbetsgrupper eller i andra uppdrag
  o
 • att delta i den verksamhet som SRS genomför under året
sv_SE