SRS-logga

Helsingborg 13 april 2013

 

 

Studentradion i Sverige (SRS) kallar härmed dig och din förening till Helsingborg och Stampus FM för SRS årsmöte och konferenshelg (se separat inbjudan från Stampus FM). Under årsmötet ska vi besluta om bland annat ett nytt presidium och gå ige­nom ekonomin för 2012.

Val till Presidium
Under årsmötet ska ett nytt presidium väljas. Detta består av Ordförande, Vice ordförande samt Kassör. Valbar till presidium är medlem i SRS. Kandidaturer och frågor om posterna skickas till SRS valbered­ning på valberedning(a)studentradion.se .

SRS år 2012
Under årsmötet ska vi avhandla SRS verksamhet under 2012. Handlingar gällande detta kommer att skickas ut inom kort.

Handlingar
Slutgiltig dagordning och övriga handlingar skickas senast 2 veckor innan mötet. Så har du en punkt du vill ta upp på detta SRS-möte skicka denna till ordforande(A)studentradion.se.

Rösträtt
Notera att på SRS-möte även kallat stormöte har varje medlemsförening en röst. Vidare behövs det innan årsmötet i varje medlemsförening demokratiskt väljas ombud som ska rösta på mötet.

Beslut på stormötet fattas med enkel majoritet om inget annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal be­sitter ordförande utslagsröst. Personval skall ske med slutna sedlar om någon röstberättigad så begär. Vid lika röstetal under årsmöte bordläggs punkten till nästa stormöte. Röstning kan ske via elektroniska hjälpmedel.

 

Anmälan sker via bifogat formulär, eller här. Lättast är om en person från varje förening anmäler de som ska komma.

Med vänlig hälsning

/ Styrelsen i Studentradion i Sverige

 

Kontakt:
Studentradion i Sverige
www.studentradion.se
info(a)studentradion.se

Adress:
Studentradion i Sverige
c/o Studentradion 98,9
Box 513
751 20 Uppsala

 

Förslag på dagordning:

 

 

Lördag 13 april

a) Mötets öppnande

b) Val av mötesordförande.

c) Val av mötessekreterare.

d) Val av 2 justerare tillika rösträknare.

e) Fråga om mötets behöriga utlysande.

f) Upprättande av röstlängd.

g) Godkännande av dagordningen.

h) Fastställande av arbetsordning

i) Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.

j) Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående verksamhetsår.

k) Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.

m) Fastställande av medlemsavgift.

n) Behandling av eventuella motioner.

o) Val av presidium

I. Ordförande

II. Vice ordförande tillika sekreterare

III. Kassör

p) Eventuellt fyllnadsval av ordinarie styrelseledamot

q) Val av revisor

r) Val av valberedning, (minst två max tre personer, varav en är sammankallande)

s) Övriga frågor

t) Mötets avslutande

Har du en punkt du vill ta upp på detta SRS-möte skicka denna till ordforande(a)studentradion.se senast torsdag den 28 mars.

 

h) Förslag på mötesordning

 

 

Rösträtt, Yttrande- och förslagsrätt
Under årsmötet har ett ombud från varje medlemsorganisation och styrelsens ledamöter rösträtt. Därtill har samtliga närvarande yttrande och förslagsrätt. Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör deras granskning, och valberedningen i frågor om personval. Kandidater till förtro­endeposter har yttranderätt i frågor som rör val.

Röstlängd
Röstlängden justeras i början av årsmötet och inför slutna omröstningar. Om en organisation behö­ver byta ombud ska detta meddelas till mötesordföranden. Detsamma gäller om ett ombud måste lämna årsmötet.

Plenumförhandlingar
Under plenumförhandlingarna kan du begära ordet, vilket du gör genom att räcka upp handen. Personer som yttrar sig för första gången i en debatt får företräde framför personer som redan talat, med andra ord dubbla talarlistor.

Alla yrkanden som årsmötet ska behandla måste meddelas ordföranden och formuleras som förslag till beslut (utom vid ordningsfråga, se nedan). Alla yrkanden på årsmötet protokollförs.

I plenum kan du begära ordet av följande skäl:
• Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara ett faktum som glömts bort eller något som är fel. Då får du inte argumentera eller komma med förslag. Sakupplysning ska motiveras för ordföranden och bryter talarlistan. Mötesordföranden beslutar om sakupplysning ska be­viljas.

• Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat, känner dig personligt angripen i en debatt eller får en direkt fråga. Repliken ska vara kort och får inte innehålla något nytt förslag. Mötesordföranden avgör om begäran om replik ska beviljas. Replik bryter talar­listan, och kan följas av kontrareplik på samma sätt som replik.

• Du vill väcka en ordningsfråga, som rör formerna för årsmötet. Ordningsfrågan bryter talarlistan och behöver i regel inte lämnas inte skriftligt. Rådgör gärna med mötespresidiet om du är tveksam. Mötespresidiet ansvarar för årsmötets tidsplanering och ordförande medde­lar årsmötet vilken tid som finns för att behandla ett ärende, och när den tiden är slut bryts talarlistan och årsmötet går därefter till beslut. Utöver detta kan årsmötet även besluta om talartidsbegränsning utifrån ordförandens förslag.

Ordningsfrågor
Det finns flera olika typer av ordningsfrågor:

Paus. I långa förhandlingar behövs det ibland en paus. Mötespresidiet lägger in sådana där det passar bra. Tycker du att det behövs ytterligare en paus kan du begära det, mötespresidiet beslutar då om det fungerar eller inte.

Tidsbegränsning. Om talarna talar för länge kan årsmötet införa en tids-begränsning så att man bara får tala ett visst antal minuter innan mötespresidiet avbryter. Det är alltid mö­tespresidiet som bestämmer hur lång tidsbegränsningen ska vara, men du kan yrka på att den ska införas eller tas bort.

Streck i debatten. Ombud eller mötesordförande kan föreslå streck i debatten om du anser att debatten drar ut på tiden. Beslut tas av årsmötet efter fråga från ordföranden. När streck i debatten sätts får de som vill tala sätta upp sig på talarlistan. Efter det kan ingen ytterligare sät­ta upp sig. Innan debatten går vidare redovisar mötesordföranden de yrkanden som kommit in. Efter att sträcket är satt får inga nya yrkanden lämnas in.

Beslut
Samtliga beslut fattas i plenum. När debatten i en fråga är avslutad frågar mötesordföranden om årsmötet är redo att gå till beslut. Mötesordföranden redovisar de yrkanden som kommit in, och föreslår i vilken ordning yrkandena ska behandlas (propositionsordning). Styrelsens förslag är hu­vud-förslag. I valärenden där valberedningens förslag är huvudförslag.

Beslut fattas med acklamation (ja-rop) av de röstberättigade ombuden och att samtidigt sträcka upp sitt röstkort. Mötesordföranden avgör vilket av förslagen som har fått majoritet och bekräftar beslutet med ett klubbslag.

Om något av ombuden upplever att mötesordföranden uppfattat omröstningen fel kan den begä­ra votering. I det fallet prövas förslaget i en försöksvotering där ombuden enbart räcker upp sina röstkort. Om någon begär rösträkning räcker ombuden på nytt upp sina röstkort och rösträknarna räknar rösterna. Rösträknarna meddelar sitt resultat till mötesordföranden, som avgör vilket av förslagen som har fått majoritet. När rösträkning genomförs redovisas de och förs till protokollet.

Reservation
Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att beslutet har fattats. Reservationen ska lämnas in skriftligt till mötesordföranden, senast vid avslutandet av årsmötet, och protokollförs. Ledamöter av SRS:s styrelse har rätt att anmäla avvikande mening till protokollet.

Talartid
Kandidater till förtroendeposter har en talartid på tre minuter. Inför personval kan ombud plädera för sin kandidat. Man har då en minuts talartid. I replikskiften är talartiden en minut.

Sluten omröstning vid personval
Om det vid personval finns fler kandidater än platser kan årsmötet tillämpa sluten omröstning. För att en röst ska vara giltig ska den innehålla det angivna antalet namn, dvs. så många platser som det finns att fylla. Antalet röster för varje kandidat förs till protokollet.