T

Här hittar du allt du behöver veta om föreningsbidraget

Vad är föreningsbidraget?

Föreningsbidraget är ett bidrag som SRS delar ut till sina medlemsstationer. Bidraget får ni för att kunna driva er verksamhet. Hur stort bidrag en station får beror bland annat på hur många aktiva medlemmar den har.

Var får SRS pengar från för att dela ut föreningsbidraget?

SRS styrelse fattar varje år beslut om att ansöka om statsbidrag för ungdomsorganisationer. Ansökan görs hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Statsbidraget som SRS fick år 2017 var 2 266 749 kronor. Bidraget går bland annat till att arrangera nätverksträffar, Stormöten och till SRS personal.

När SRS ansöker till MUCF redovisar vi bland annat hur många medlemsstationer och medlemmar vi har. De uppgifter ni lämnar till SRS i och med att ni ansöker om föreningsbidrag använder SRS i sin tur för att ansöka om statsbidrag från MUCF.

En stor del av statsbidraget delas ut till medlemsstationerna i form av föreningsbidraget. Ni söker alltså om föreningsbidrag av SRS. SRS ansöker i sin tur om statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer hos MUCF.

Hur ansöker vi om föreningsbidraget?

För att ansöka om föreningsbidrag ska ni skicka in ett antal dokument till SRS kansli. Det finns två deadlines för att skicka in de olika dokumenten. Skicka in er ansökan senast 31 januari respektive 28 februari 2018 till SRS kansli via mejl till info@studentradion.se.

Senast den 31 januari 2018 ska ni lämna in:

 • Ifylld blankett för kontaktperson: blanketten avser kontaktuppgifter till den som arbetar med ansökan från er station så vi vet vem vi ska kontakta med frågor eller funderingar.
 • Medlemsregister för 2017 enligt SRS mall (Excel format): där information såsom medlemmarnas namn, kontaktuppgifter, födelseår, kön, medlemstyp, datum för medlemskap etc. anges enligt den ordning SRS mall föreskriver.

Senast den 28 februari 2018 ska ni dessutom lämna in:

 • Ansökningsblankett om föreningsbidrag 2018
 • Utvärderingsblankett av föreningsbidrag 2017
 • Aktuella stadgar med datum på när de senast justerades
 • Verksamhetsberättelse för 2017* som är behandlad på ett årsmöte
 • Resultat- och balansräkning* för 2017 som är behandlad på ett årsmöte
 • Revisionsberättelse för 2017* som avser föreningens verksamhet och ekonomi 2016. Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och vara behandlad på ett årsmöte.
 • Årsmötesprotokoll för 2017* där verksamheten 2017 behandlas. Protokollet ska vara justerat och underskrivet. Alla dokument som behandlas på årsmötet, t.ex. motioner och revisionsberättelse, ska läggas till som bilagor till protokollet.
 • Stickprovsintyg**. För er som har fysiska intyg ska dessa bifogas tillsammans med ovanstående underlag.

*Om ni har årsmöte som infaller efter deadline så skickar ni in de handlingar ni kan som inte ska behandlas på årsmöte till kansliet innan deadline. I samband med detta meddelar ni kansliet när ni har ert årsmöte och meddelar när ni kompletterar med resterande handlingar.

**Ni får reda på exakt vilka medlemmar ni ska skicka intyg för på mejl via kansliet i börja av februari om ni har intyg.

 

Hur ser ansökningsprocessen ut?

flowchart (1)

Vad händer efter att vi har lämnat in alla handlingar?

Om SRS granskning

SRS genomför en gedigen granskning av hela organisationen d.v.s. samtliga medlemsföreningar inom SRS. Detta betyder att SRS systematisk går igenom de dokument och register ni har lämnat in för att se till att alla lokalföreningar lever upp på de krav som ställs på SRS utifrån förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Vi har dessutom en oberoende auktoriserad revisor som granskar SRS varje år.

Steg 1 – Intern granskning av medlemsregister

Stickprovskontroller

Först granskar SRS medlemsregistren genom en stickprovsundersökning av era medlemsregister. Efter den 31 januari kommer SRS kansli därmed att genomföra s.k. stickprovskontroller på samtliga medlemsregister. Då väljer vi slumpvis ut totalt 3 procent av era medlemmar per station och kontrollerar att personerna var medlemmar på stationen och att de aktivt tagit ställning för sitt medlemskap under året. Beroende på hur ni hanterar medlemskapet på er station kommer stickprovskontrollerna att se lite annorlunda ut för varje station.

Kontrollen sker antingen genom att ni stationer som har någon form av medlemsintyg för era medlemmar skickar in dessa till kansliet eller att kansliet tar kontakt med den enskilda medlemmen och verifierar att denna aktivt tagit ställning till sitt medlemskap under underlagsåret.

Stickprovskontroll för er som har fysiska intyg

För att genomföra stickprovet kommer vi att be er att skicka kopior på era medlemsintyg för att se om era medlemmar har aktivt tagit ställning till sitt medlemskap under året. Det kan vara antingen en kopia på medlemskontakt eller medlemsblankett som personen har fyllt i då denne blev medlem. Vi vet att det här hanteras olika på stationerna, men det är extremt viktigt att det tydligt ska framgå namn, födelseår, datum för medlemskapet osv. Om inte dessa uppgifter redan framgår tydligt bör ni ändra så att det gör det nu.

Stickprovskontroll för er som inte har fysiska intyg

Om ni inte har något intyg/blankett eller övrigt dokument som intygar att personen var medlem och aktivt tagit ställning för medlemskapet kommer vi att kontakta personen per telefon eller mejl för att be den bekräfta sitt medlemskap. SRS rekommenderar dock alltid samtliga lokalföreningar att ha någon form av fysiskt medlemskapsintyg- eller blankett där det tydligt framgår att medlemmen tagit aktivt ställning till medlemskapet, vilket datum och tillhörande personuppgifter.

Tips – Meddela gärna era medlemmar i lokalföreningen i början av verksamhetsåret att SRS kommer att göra stickprovskontroll på er station så det är förberedda och kontrollerna sker effektivt och smidigt. Detta kan göras i nyhetsbrev, sociala medier eller information på stationen.

Steg 2 – Granskning av övriga handlingar

De övriga handlingarna ni ska lämna in granskas bland annat för att se till att alla föreningar är demokratiskt uppbyggda, följer föreningsdemokratins idéer och leva upp till alla villkoren som ställs på SRS utifrån förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

SRS granskar därför bland annat om föreningen är självständig i förhållande till andra organisationer? Om alla medlemmar har rösträtt? Om föreningen följer sina stadgar? Om årsmötet behandlat alla stadgeenlig punkter? Vad föreningsbidraget använts till föregående år?

Steg 3 – Föreningsbidraget betalas ut

Bidraget betalas i regel ut under mars månad (i vissa fall betalas föreningsbidraget ut i två delar, som för de stationer som får större bidrag exempelvis. Den andra delen betalas då ut i augusti månad).

Om SRS "morot" & "belöning"

SRS ”morot” & ”belöning”

Morot

Varje år delar SRS ut en ekonomisk “morot” d.v.s. ett extra ekonomiskt bidrag utöver det föreningsbidraget till alla medlemsstationer som lämnar in sina handlingar i tid samt fyllt i sina medlemsregister enligt SRS mall. Mallen hittar ni på SRS hemsida. Ni måste alltså fylla i era medlemsregister enligt denna Excel-mall.

Belöning

Varje år delar SRS också ut en ekonomisk ”belöning” d.v.s. ett extra ekonomiskt bidrag till alla medlemsstationer som är bidragsgrundande enligt MUCF:s kriterier utöver det föreningsbidraget. Att vara bidragsgrundande innebär bland annat att minst 60 % av era medlemmar ska vara i bidragsgrundande ålder (6-25 år).

SRS krav för morot & belöning 2018

Det betyder att SRS kräver att ni fyller i alla handlingar korrekt enligt den angivna Excel-mallen som ni hittar på vår hemsida samt att ni lämnar in samtliga handlingar innan respektive deadline för att få ta del av SRS morot och belöning. Om ni inte använder SRS mall eller lämnar in er handlingar i tid – får ni ingen morot eller belöning.

Nytt för ansökningssåret 2018

Ni ska skicka ifylld blankett till kontaktperson på er station som arbetar med föreningsbidragsansökan

Detta så att SRS kansli vet vem dom ska kontakta med stickprovsintyg, information, frågor och funderingar.

Ni ska skicka med stickprovsintyg (om ni har någon form av intyg) tillsammans med övrig handlingar den 28:onde februari

SRS krav för morot & belöning

SRS har antagit en skärpning av kraven för SRS morot och belöning inför föreningsbidragsansökan 2018. Detta mot bakgrund av den mycket tidskrävande process kansliet får ta sig an när bland annat register inte fyllts i korrekt och många uppgifter saknas. Att göra om flertalet register och be om kompletteringar av uppgifter som saknas och skapa nya register är en tidskrävande process som SRS anser är orimlig i förhållande till den tid det tar för er att fylla i uppgifterna korrekt i SRS mall från början. Genom denna skärpning av SRS riktlinjer kommer tid frigöras som i praktiken kommer leda till flera organisationsutvecklande aktiviteter som bedöms gynna SRS mer i sin helhet.

Vad kan vi göra framtill den 31 januari?

Vad ska vi göra fram till 31 januari?

Det finns en del saker ni kan göra redan nu:

 • Börja fyll i medlemsregister enligt SRS mall för medlemsregister
 • Fyll i medlemsregistret med de personer som hittills blivit medlemmar under 2017. Ni använder SRS mall som finns på hemsidan. Ni måste fylla i uppgifterna enligt denna mall och skicka in i Excell format. Glöm inte att det är ett krav SRS ställer.
 • Samla på er frågor och funderingar
 • Läs igenom detta dokument, ansökning- och utvärderingsblanketterna och informationen om medlemsregistret noggrant. Samla på er frågor och funderingar till stormötet eller ställ dem löpande till kansliet.
 • Börja samla in dokument. Det kan ta tid att samla in alla dokument. Se till att ni har allt på plats och att alla protokoll är justerade och undertecknade i god tid innan respektive deadline.
 • Rekrytera nya medlemmar. Rekrytera nya medlemmar fram till och med 31 december 2017, eftersom det är sista dag att samla in nya medlemmar för 2018 års ansökan. Skicka gärna in tips på hur ni rekryterar nya medlemmar som vi kan sprida inom SRS.
Vanliga frågor & svar

Vad ska ni lämna in när?

Senast den 31 januari varje år ska varje medlemsstation lämna in: 

 • Medlemsregister för underlagsåret (OBS! enligt SRS mall)
 • Blankett med kontaktuppgifter till den person som arbetar med er föreningsansökan

Senast den 28 februari 2017 ska ni dessutom lämna in:

 • Ansökningsblankett: för föreningsbidrag
 • Utvärderingsblankett: för föreningsbidrag av föregående år
 • Aktuella stadgar: Justerade stadgar med datum då det senast reviderade och justerades.
 • Verksamhetsberättelse: för underlagsåret som är behandlad på ett årsmöte.
 • Resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår: som är behandlad på ett årsmöte.
 • Revisionsberättelse: som avser föreningens verksamhet och ekonomi föregående år. Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och vara behandlad på ett årsmöte.
 • Årsmötesprotokoll: där verksamheten föregående år behandlas. Protokollet ska vara justerat och underskrivet. Alla dokument som behandlas på årsmötet, t.ex. motioner och revisionsberättelse, ska läggas till som bilagor till protokollet.
 • Stickprovsintyg

Vad händer om vi har årsmöte efter den 28:onde februari? 

Då meddelar ni kansliet att ni kompletterar med handlingar efter årsmötet och skickar in de dokument ni kan innan deadline.

Måste vi använda SRS mall när vi skickar in medlemsregister? 

Ja. Det är ett krav att ni lämnar in handlingar i tid och enligt de angivna mallarna.

Vart skickar vi alla handlingar?

Ni skicka alla handlingar via mejl till kansliet på info@studentradion.se.